Обслужващо дружество


Обслужващо дружество по смисъла на чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел на „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ е „Конфирма” АД.
Като обслужващо дружество, „Конфирма” АД извършва следните дейности:

• проучване на статута на недвижими имоти и вещни права, на липсата/наличието на тежести, на относимите правни ограничения; събиране на необходимите документи с оглед получаване на възможно най-пълна информация и евентуално подготвяне на прехвърлителни сделки;
• извършване на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти - собственост на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ;
• извършване на подготвителни работи за сключване на договори за наем, аренда и/ или продажба на недвижими имоти - собственост на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ;
• сключване на договори за наем, аренда и/ или продажба на недвижими имоти - собственост на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти - предмет на сключените договори, реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, дължими по договорите;
• управление на недвижими имоти - собственост на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ;
• създаване на финансово - икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти и вещни права;
• изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
• изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити;
• водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ;
• подготовка на годишния финансов отчет и осигуряване на неговата заверка, както и подготовка на междинни счетоводни отчети.

"Конфирма" АД 1700 София ул. "Константин Петканов" N 4 тел: (+ 359 2) 860 10 60 факс: (+ 359 2) 860 20 06

Банка депозитар


В съответствие с изискванията на чл. 9 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел функцията на банка – депозитар на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ се изпълнява от Societe Generale Експресбанк.
Като банка – депозитар Societe Generale Експресбанк изпълнява следните функции:
• съхранение на активи под формата на парични средства и ценни книжа на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ, издадени или гарантирани от българската държава, както и други ценни книжа, които "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ има право да притежава съгласно закона и неговия Устав;
• извършване на плащания и операции по нареждане на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ от негово име и за негова сметка при и по повод обслужване и администриране на активите му в пари и ценни книжа, до размера на съответната наличност по сметките му в банката депозитар за пари и/ или ценни книжа;
• обслужване на плащанията и операциите по сделките с ценни книжа на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ във връзка с инвестиране на активите му, както и извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.