ПРАВИЛА за участие и гласуване в Общо събрание на акционерите на "КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС" АДСИЦ чрез пълномощник


Всеки акционер има право да упълномощи физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от негово име.

Изисквания към пълномощнотоПълномощното трябва да бъде:

• писмено;
• изрично;
• за конкретното Общо събрание.

Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и да съдържа най-малко:
• данните за акционера и пълномощника;
• броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
• дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
• предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
• начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
• дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В този случаи пълномощникът не може да бъде член на Съвета на директорите.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книга, е нищожно.

Представяне на пълномощнотоПълномощното се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език, като при несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството в срок до 15 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждането на Общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Предварителното изпращане на копие от пълномощното по факс не отменя задължението за представяне на пълномощното по реда на предходното изречение.

Уведомления и пълномощни могат да бъдат приемани от Дружеството и по електронен път, като за да бъдат считани за валидни следва да са изпратени на следната електронна поща (e-mail) - office@quantum-bg.com. Електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено електронен образ на пълномощното, което също да бъде подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Идентификация на пълномощницитеПълномощниците - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност на представляващия юридическото лице.

Освен посочените документи всеки пълномощник следва да представи и съответните документи, необходими да легитимацията на представлявания акционер, в съответствие с предвиденото в поканата за свикване на Общото събрание.

Права и задължения на пълномощникаПълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощноИздаденото пълномощно може да бъде оттеглено. Ако до започване на Общото събрание на акционерите Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Уведомлението за оттегляне се изпраща по реда за представяне на пълномощни.

Образец от пълномощното за съответното Общо събрание, може да бъде открит ТУК:

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕДа включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения, по въпроси, включени в дневния ред

Включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание

Акционерите, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които предлагат да бъдат включени в дневния ред на събранието, както и предложенията за решения по тях. С обявяването на списъка в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването на списъка в търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, включени в дневния ред, предложенията за решения и съответните писмени материали по отделните въпроси в адреса на управление на Дружеството и в Комисията за финансов надзор.

Списъкът от въпроси, включени в дневния ред по посоченият по-горе ред, предложенията за решения и съответните писмени материали по отделните въпроси следва да бъдат на разположение на всички останали акционери в съответствие с предвиденото в поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет сайта на Дружеството за времето до приключване на Общото събрание. Дружеството следва, също така, да оповести това обстоятелство и пред обществеността по реда на член 100т, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Включване на предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред

Акционерите, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право да правят предложения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание по реда за включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание.