КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, притежаващо лиценз, издаден на 30 ноември 2005 г. от Комисията за финансов надзор.

„КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ е учредено с капитал от 500 000 лева, който след проведеното задължително първоначално увеличение е в размер на 650 000 лева.

Предметът на дейност на Дружеството е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба.

Стратегията на Дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и Устава с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, отстъпено право на ползване, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход. За постигане на основната си цел Дружеството може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

Инвестиционна политика на Дружеството е насочена към:
• нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от недвижими имоти;
• запазване и нарастване на пазарната цена на акциите, издадени от Дружеството;
• осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент
• реализация на печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти посредством тяхната последваща продажба;
• осигуряване на ликвидност за инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на Дружеството за търговия на регулиран пазар.

Съгласно Устава, „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ може да инвестира във всякакъв вид недвижими имоти на територията на Република България, включително, но не само:

• имоти с бизнес и търговско предназначение: магазини, складове, бизнес- и офис сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
• имоти с хотелско предназначение: хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
• имоти с хотелско предназначение: хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
• имоти с жилищно предназначение: апартаменти, общежития, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/ или гаражи и оборудване;
• имоти със спортно и/ или развлекателно предназначение;
• селскостопанска земя.