Набор документи: XXX0322


Protocol of the Board of Directors for convening an extraordinary GMS

Изтегли документ

Протокол на Съвета на директорите за свикване на извънредно ОСА

Изтегли документ

Materials under agenda item 2 - Report of the Audit Committee - proposal for change of auditor

Изтегли документ

Материали по т. 2 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет - предложение за промяна на одитор

Изтегли документ

Materials under item 1 of the agenda - Notification from the auditor

Изтегли документ

Материали по т. 1 от дневния ред - Уведомление от рег. одитор

Изтегли документ

Образец на пълномощно

Изтегли документ

Pattern of Power of Attorney

Изтегли документ

Extraordinary General Meeting of Shareholders, scheduled for 07.03.2022 - Invitation to convene a extraordinary General Meeting of Shareholders

Изтегли документ

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите насрочено за 07.03.2022 г.

Изтегли документ